1. Organisatie/Werkwijze:
Alle workshops, lessen en trainingen worden onder regie van Art & Photo van de Velde uitgevoerd.

2. Geheimhouding:
Art & Photo van de Velde garandeert dat zij alle informatie die gebruikt wordt om workshops en trainingen te ontwikkelen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft.

3. Kwaliteit:
Art & Photo van de Velde staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar workshops en trainingen en dat haar trainers gekwalificeerd zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. 
De geleverde kunstwerken / schilderrijen zijn van een hoogwaardig kwaliteitsniveau welke in onder normale omstandigheden in een binnenomgeving van goede kwaliteit zullen blijven. Rook en nicotine aanslag kunnen van invloed zijn op het geleverde kunstwerk / doek.

4. Uitvoering:
Art & Photo van de Velde start met de uitvoering van de workshop na het aanmelden van de training / workshop en de hierbij verzonden bevestiging aan de klant. De training zal plaatsvinden op de vooraf vermelde datum en locatie.

5. Prijzen:
Standaard zijn in de prijs inbegrepen de kosten van naslagmateriaal, cursusmateriaal, benodigde hulpmiddelen, huur van de locatie en / of toegang tot de locatie.

6. Facturering en Betaling:
Art & Photo van de Velde factureert opdrachtgever het gehele factuurbedrag voor aanvang van de workshop / training direct na aanmelding van de te volgen workshop.
Art & Photo van de Velde hanteert een standaard betalingstermijn van 14 dagen. Afwijkende betalingstermijnen staan op de factuur vermeld.

Indien de betalingstermijn overschreden wordt, ontvangt de opdrachtgever een schriftelijke aanmaning met het verzoek het verschuldigde bedrag binnen vijf werkdagen te voldoen. Indien de opdrachtgever daar geen gehoor aan geeft, ontvangt de opdrachtgever de tweede schriftelijke aanmaning waarin het factuurbedrag verhoogd wordt met de wettelijke rente voor handelstransacties met een betalingstermijn van vijf werkdagen. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft, geeft Art & Photo van de Velde de vordering uit handen aan een incassobureau. De kosten daarvan zijn voor de opdrachtgever.

7. Annulering:
Opdrachtgever heeft het recht om 14 dagen voor aanvang van de training / workshop kosteloos te annuleren.

– Bij annulering tot 2 weken voor de geplande start van de workshop /
   training: 50% van het facturatiebedrag.
– Bij annulering binnen 1 week voor de geplande start van de workshop /
  training: 100% van het facturatiebedrag.

Art & Photo van de Velde houdt zich het recht voor de training te annuleren of te verzetten in geval van overmacht: een tekortkoming die Art & Photo van de Velde niet kan worden toegerekend.

8. Intellectuele eigendom:
Al het naslagmateriaal en aanvullend materiaal door Art & Photo van de Velde welke in verband met de workshops of de training is verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm openbaar worden gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

10. Aansprakelijkheid:
Art & Photo van de Velde is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de workshops of training, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.

Petra van de Velde - Schildersatelier