Art & Photo van de Velde / Schildersatelier Petra van de Velde, gevestigd aan Willem Droststraat 9, 3372XT Hardinxveld-Giessendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.petravandevelde.nl
Willem Droststraat 9
3372XT Hardinxveld-Giessendam
petra@petravandevelde.nl

Petra van de Velde is de Functionaris Gegevensbescherming van Art & Photo van de Velde hij/zij is te bereiken via het mail adres petra@petravandevelde.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Art & Photo van de Velde verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via petra@petravandevelde.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Art & Photo van de Velde verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling / facturatie;
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening
  uit te kunnen voeren;
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Art & Photo van de Velde verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze financiele administratie en belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Art & Photo van de Velde neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen en / of besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schildersatelier Petra van de Velde) tussen zit.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren:
Art & Photo van de Velde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

• NAW gegevens t.b.v. aankopen / orders > 7 jaar i.v.m. wettelijke
   bewaartermijn belastingdienst.
• NAW gegevens t.b.v. informatie aanvragen > 1 jaar i.v.m. 1x jaarlijks
   vernietigen informatie / gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Art & Photo van de Velde verstrekt geen gegevens c.q. informatie aan derden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst / dienst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals de belastingdienst / opgave omzetbelasting.

Cookies, of vergelijkbare technieken:
Art & Photo van de Velde gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website om gegevens te verzamelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schildersatelier Petra van de Velde en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar petra@petravandevelde.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Art & Photo van de Velde wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Art & Photo van de Velde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via petra@petravandevelde.nl

Verwerkingsovereenkomst:
Art & Photo van de Velde heeft met de website / database beheerder een verwerkingsovereenkomst voor de digitale gegevens afgesloten. De hier opgeslagen informatie / gegevens zijn uitsluitend bereikbaar c.q. beschikbaar voor Art & Photo van de Velde zelf. De website staat in een beveiligde omgeving en is voor zien van SSL / beveiligingscertificaat.

 

Petra van de Velde - Schildersatelier